Νέες Κατηγορίες Σκυροδέματος

Θλιπτική Αντοχή Σκυροδέματος

Η σημαντικότερη ίσως ιδιότητα του σκυροδέματος είναι η θλιπτική του αντοχή. Το σκυρόδεμα, ακόμη και άοπλο, εμφανίζει μεγάλη αντοχή σε θλίψη για αυτό τον λόγο χρησιμοποιείται σε τόσο μεγάλο βαθμό στις κατασκευές.

Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος συμβολίζεται ως fc στον κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος και αναφέρεται στην μονοαξονική θλιπτική αντοχή.Η αντοχή αυτή μετράται στις 28 ημέρες σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150mm και ύψους 300mm ή κυβικά δοκίμια ακμής 150mm.

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ορίζει σαν βάση την χαρακτηριστική αντοχή (fck) κυλινδρικού ή κυβικού δοκιμίου, την τιμή εκείνη κάτω της οποία υπάρχει 5% πιθανότητα να βρεθεί η τιμή αντοχής ενός τυχαίου δοκιμίου.

Με την αναθεώρηση του 1997 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (1985) αντικαταστάθηκαν οι παλαιές κατηγορίες (ποιότητες κοινώς) σκυροδέματος που χαρακτηριζόταν με το γράμμα ”Β” (πχ. Β300) με τις νέες, που χαρακτηρίζονται με την χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου / κύβου.

Για παράδειγμα η κατηγορία σκυροδέματος C16/20 αναφέρεται στην χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου 16 MPa / χαρακτηριστική αντοχή κύβου 20 MPa.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις αντιστοιχίες των παλαιών κατηγοριών με τις νέες.

Σημειωτέο ότι 1 MPa = 1N/mm2 = 10.2 Kp/cm2

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ενημερωτικά.